وبلاگ به همراه نوار کناری

بیش از ۱۶۵ سال از شروع مصرف انبوه سیمان پرتلند میگذرد و هم اکنون بصورت

سیمان پورتلند نوع ۱ کلاس(۳۲۵- ۱) زمانی که سیمان یا بتن در شرایط محیطی خاصی